Rada Rodziców   Opłaty   Jadłospis   Rekrutacja   
      Przeczytaj   Bezpłatne zajęcia dodatkowe
UWAGA !!!

Informujemy, że na stronie BIP w zakładce "zasady naboru" można
zapoznać się z zasadami rekrutacji uzupełniającej do łódzkich
przedszkoli. Rekrutacja odbywa się na wolne miejsca. Informacja
o wolnych miejscach jest dostępna na stronie dla rodziców.
W naszym przedszkolu nie ma wolnych miejsc.
UWAGA !!!

Informujemy, że w dniach 2 - 27 czerwca 2014 należy podpisać umowę
na kolejny rok przedszkolny 2014/15. Umowę podpisują rodzice dzieci
kontynuujących i nowoprzyjętych. Zgłaszają się obydwoje z dowodem
osobistym w godzinach 8:00 - 16:00, we wtorki 8:30 - 16:30.
Niepodpisanie umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją
z miejsca w przedszkolu.
UWAGA !!!

Komunikat
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi
z dnia 28 marca 2014 r.
o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2014/15.

Podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi informuje, że nabór
do przedszkola w roku szkolnym 2014/15 będzie prowadzony na wolne
miejsca w terminie 1 - 25 kwietnia 2014 r.

    Liczba wolnych miejsc wynosi:  55

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających
rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie
wychowania przedszkolnego złożyło 113 rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2013/14.

Łódź, dnia 28 marca 2014 r.    Dyrektor Wanda Andrzejewska
                                                                                           
Informujemy, że na stronie BIP w zakładce "zasady naboru" są do
pobrania pliki oświadczeń dla zainteresowanych rodziców.

UWAGA !!!

Adres strony internetowej dla rodziców, których dzieci dotąd
nie chodziły do przedszkola a chcą wziąć udział w procedurze
rekrutacyjnej na wolne miejsca w przedszkolu na rok szk. 2014/15:

www.lodz.przedszkola.vnabor.pl

strona będzie dostępna od 1.04.2014 r. od godz. 8:00.

UWAGA !!!

Terminarz postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
oraz terminy składania dokumentów.

1. Składanie wniosków wraz z załącznikami:
a) postępowanie rekrutacyjne - 1.04.2014 g. 8:00 - 25.04.2014 g. 15:00;
b) postępowanie uzupełniające - 4.07.2014 g. 8:00 - 15.07.2014 g. 15:00;

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych:
a) postępowanie rekrutacyjne - 9.05.2014 g. 15:00;
b) postępowanie uzupełniające - 22.07.2014 g. 15:00;

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych:
a) postępowanie rekrutacyjne - 23.05.2014 g. 15:00;
b) postępowanie uzupełniające - 6.08.2014 g. 15:00;

4. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia -
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - do 5 dni
od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej - do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia.

7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej - do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora
odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Poniżej informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2014/15.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015.

Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2014/2015 wychowaniem przedszkolnym objęte są:
 - dzieci 3 letnie (rocznik 2011)
 - dzieci 4 letnie (rocznik 2010)
 - dzieci 5 letnie (rocznik 2009)
 - dzieci 6 letnie (urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.).

Dzieci 6 letnie urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. objęte są
obowiązkiem szkolnym od 1 września 2014 r. W związku z wejściem
w życieustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7),
uprzejmie informuję, że:

1) dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie
biorą udziału w rekrutacji na rok szklony 2014/2015. Rodzice
tych dzieci zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej
dalszego uczęszczania dziecka do danego przedszkola/oddziału
przedszkolnego. Druk deklaracji będzie dostępny w każdym
przedszkolu/oddziale przedszkolnym i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja). Wypełnione
deklaracje należy składać terminie od 17 do 24 marca 2014r.
do godz. 17.00 w danym przedszkolu/danej szkole.

2) rekrutacja do miejskich placówek wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2014/2015 będzie odbywała się na wolne miejsca
i rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r.

Rekrutacja dotyczy dzieci zamieszkałych na terenie miasta Łodzi,
nie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź
oraz dzieci zmieniających przedszkole.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej należy składać w terminie
od 1 do 25 kwietnia 2014r. Wnioski o przyjęcie dziecka do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
będą dostępne w każdym przedszkolu/szkole oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta Łodzi (w zakładce Miasto – Edukacja).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, i terminów
można znaleźć tutaj.
 
Od przyroda

Adres strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi: www.uml.lodz.pl